judges-gavel-scale-justice-black-table.jpg

צוואות

עו"ד צעדה הינו בעל מומחיות בעריכת צוואות על פי החוק הישראלי ועל פי ההלכה היהודית. 

בדרך כלל צוואות מתחילות במילים "היות ואין אדם יודע יום פקודתו..".

חיינו, כמו גם מותנו, אינם בידנו. אדם אינו יודע מתי יעזוב את העולם וילך בדרך אבותיו.

מלבד הטרגדיה על פטירתו של אדם יקר, במקרים רבים המת מותיר אחריו גם מחלוקות בין היורשים לגבי עזבונו והרכוש אשר השאיר. אין דבר מצער יותר לאדם מאשר הידיעה לפיה יכול ובניו ובנותיו יכנסו למחלוקת בשל חוסר בהירות אודות רצונו. מחלוקת, אשר מלווה לא אחת במריבות מי ירש את רכושו של הנפטר. 

על כן, חשוב מאוד (וקשה להמעיט בחשיבות זו) להסדיר את חלוקת הרכוש עוד בחייו של אדם.

יש לציין, כי בכל הקשור לצוואה, ישנה התנגשות מרה בין החוק הישראלי לבין ההלכה היהודית.

החוק אינו מכיר בחוקי הצוואה היהודית, ומבחינה הלכתית אין כל תוקף לצוואה הנערכת אך ורק על פי החוק הישראלי.

עו"ד צעדה בעל מומחיות מיוחדת בעריכת צוואות אשר תקפות הן מבחינה משפטית-חוקית והן מבחינה הלכתית-יהודית.

אם חשוב לך להסדיר את חלוקת רכושך ובכך למנוע את מריבות יורשך, פנה אלינו לייעוץ ראשוני ללא עלות.

"מצווה לקיים דברי המת" (תלמוד בבלי, גיטין, יד:).